Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI, ROZWOJU I OPIEKI „SERIO”

Kategorie:

 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Jana Śliwki 2/ 121

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000753581

Celem stowarzyszenia jest:

 • wspieranie ludzi w każdym wieku, poprzez zapewnienie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym ułatwiając im współpracę i organizowanie się,
 • tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym dzieci, osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym),
 • organizowanie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych oraz rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność charytatywna,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
 • działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania i sportu,
 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych postawy prospołecznej, aktywizacji społecznej oraz uwrażliwianie na  świadomość społeczną,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka i praw człowieka,
 • działalność związana z rozwojem  świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • rozpowszechnianie kultury fizycznej i zasad fair play,
 • integracja środowisk seniorów oraz integracji podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych