Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI, ROZWOJU I OPIEKI „SERIO”

Adres:

ul. Jana Śliwki 2/ 121

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000753581

Celem stowarzyszenia jest:

 • Wspieranie ludzi w każdym wieku, poprzez zapewnienie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym ułatwiając im współpracę i organizowanie się,
 • Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym dzieci, osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym),
 • Organizowanie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych oraz rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Działalność charytatywna,
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
 • Działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania i sportu,
 • Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych postawy prospołecznej, aktywizacji społecznej oraz uwrażliwianie na  świadomość społeczną,
 • Promocja i organizacja wolontariatu,
 • Działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka i praw człowieka,
 • Działalność związana z rozwojem  świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
 • Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • Rozpowszechnianie kultury fizycznej i zasad fair play,
 • Integracja środowisk seniorów oraz integracji podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina.
print