Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenie „Twoje życie w twoich rękach”

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Wróblewskiego 10

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601 709 690

E-mail:

biuro@twojezycie.org

Strona www:

www.twojezycie.org

KRS:

000412819

Działalność statutowa i gospodarcza na rzecz odpowiedzialności osobistej i społecznej w zakresie celów organizacji. Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, zdrowotnym, finansowym i środowiskowym.

_______________________________________________________________________________________

 1. Ochrona i promocja zdrowia;
 2. Ochrona środowiska i działania ekologiczne na rzecz ochrony życia, przyrody i zwierząt;
 3. Promocja przedsiębiorczości;
 4. Ochrona praw konsumenckich;
 5. Pomoc społeczna;
 6. Działalność kulturalna, artystyczna oraz ochrona dóbr kultury;
 7. Działalność oświatowa, edukacyjna, wychowawcza i naukowa;
 8. Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz propagowania zdrowego sposobu życia;
 9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym, a w szczególności w zakresie:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

– wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

– udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;

– działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej;

– działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

– ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

– działalność na rzecz osób dorosłych i dzieci z orzeczeniem autyzmu i zaburzeń pokrewnych oraz ich rodzin, w tym wszelkie działania mające na celu przeciwdziałanie autyzmowi;

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

print