Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenie „Twoje życie w twoich rękach”

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Wróblewskiego 10

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601 709 690

E-mail:

biuro@twojezycie.org

Strona www:

www.twojezycie.org

KRS:

000412819

Celem działalność stowarzyszenia jest:

 • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.),
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz osób dorosłych i dzieci z orzeczeniem autyzmu i zaburzeń pokrewnych oraz ich rodzin, w tym wszelkie działania mające na celu przeciwdziałanie autyzmowi,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych