Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

WRAZIDLOK

Kategorie:

 • ochrona dóbr kultury
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35.

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000729494

Celem stowarzyszenia jest:

 • Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • Działalność na rzecz sportu, rekreacji i turystyki,
 • Działalność w zakresie rewitalizacji obiektów historycznych  i zabytkowych,
 • Promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu oraz działania w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży.
print