Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Bezpłatna pomoc prawna

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi w Gliwicach punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, poniżej lista lokalizacji poszczególnych punktów oraz , dni i godziny urzędowania :

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gliwicach, ul. Kopernika 63 – pon.-piątek 15:00-19:00 z wyjątkiem okresów 11-24 lutego, 18-23 kwietnia, 2 maja, 20 czerwca-1 września oraz 20-31 grudnia punkt będzie czynny od 11:00 do 15:00.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach, ul. Partyzantów 25, pon.-piątek od godz. 13:15-17:15.

Kto może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych?

Uprawnionymi do uzyskania pomocy są wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała złożyć oświadczenie zawierające imię, nazwisko, adres, nr PESEL i oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WZÓR OŚWIADCZENIA

Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres)……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….. ,

PESEL*………………………………… , oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

……………………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej)

*w przypadku braku numeru PESEL należy podać numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Co obejmuje bezpłatna pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

✔️ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym i sądowym lub sądowo-administracyjnym lub wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
✔️ sporządzenie projektu pisma;
✔️ nieodpłatną mediację;
✔️ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem strony na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

print

Udostępnij: