Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi jest dokumentem, który reguluje współpracę pomiędzy samorządem a stowarzyszeniami i fundacjami. Co roku samorząd wspólnie z organizacjami tworzy Program Współpracy.

Po prawej stronie znajdą Państwo Programy Współpracy z poszczególnych lat oraz sprawozdania z ich wykonania.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem Współpracy obowiązującym w roku 2017.

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA GLIWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017

Rozdział 1
Słownik

Ilekroć w niniejszym Programie Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 jest mowa o:
a. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 239 z późn. zm.);
b. Programie – należy przez to rozumieć Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017, używa się również skrótu PW 2017;
c. Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Gliwice;
d. Organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 239 z późn. zm.);
e. Dotacji – rozumie się przez to środki podlegające szczególnym zasadom rozliczenia, zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.);
f. MRDPP – należy przez to rozumieć Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach;
g. GCOP – oznacza to Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, jednostkę organizacyjną miasta Gliwice.

Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe Programu

1. Głównym celem Programu jest efektywne współdziałanie Miasta z Organizacjami. Jego osiągnięciu służy realizacja celów szczegółowych:
a. realizacja zadań publicznych Miasta we współpracy z Organizacjami;
b. prowadzenie dialogu pomiędzy Organizacjami a Miastem;
c. wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne sektora pozarządowego m. in. poprzez GCOP;
d. rozwój wolontariatu.
2. Wyżej wymienione cele wpisują się w Strategię Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022.

Rozdział 3
Zasady współpracy

Współpraca Miasta z Organizacjami odbywa się na zasadach:
a. pomocniczości – co oznacza, że samorząd udziela pomocy tylko w niezbędnym zakresie, nie wyręcza obywateli i Organizacji w sprawach, które są w stanie sami rozwiązać;
b. suwerenności stron – co oznacza poszanowanie autonomii Organizacji i nieingerowanie w ich sprawy wewnętrzne;
c. partnerstwa – co oznacza wspólne identyfikowanie problemów, definiowanie zadań oraz wypracowywanie najlepszych rozwiązań;
d. efektywności – co oznacza dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, przy poniesieniu niezbędnych kosztów;
e. uczciwej konkurencji i jawności – co oznacza równy dostęp do informacji oraz stosowanie równych wobec wszystkich kryteriów wyboru wykonawcy zadania publicznego.

Rozdział 4
Zakres i formy współpracy

1. Zakresem przedmiotowym Programu jest sfera zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy.
2. Finansowe formy współpracy Miasta z Organizacjami obejmują:
a. zlecanie zadań w trybie Ustawy;
b. zlecanie zadań w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 176 z późn. zm.);
c. dotację oświatową zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2156 z późn. zm.);
d. patronaty: Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta w oparciu o właściwą uchwałę Rady Miasta w Gliwicach w sprawie realizacji zadań innych niż określone w Ustawie.
3. Pozafinansowe formy współpracy Miasta z Organizacjami obejmują:
a. konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 Ustawy;
b. funkcjonowanie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i zespołów branżowych oraz tworzenie innych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, skupiających Organizacje działające w wybranej sferze życia społecznego;
c. wystawianie przez Miasto opinii i udzielanie rekomendacji;
d. pomoc w nawiązaniu kontaktów i współpracy z organizacjami z zagranicy, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w miastach partnerskich;
e. zamieszczanie informacji przygotowanych przez Organizacje na stronie internetowej Miasta;
f. działalność GCOP, która odbywa się w oparciu o statut oraz regulamin współpracy Organizacji z GCOP i obejmuje:
– wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne Organizacji oraz zespołów branżowych;
– koordynowanie działań zespołów branżowych oraz obsługę organizacyjno-techniczną Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
– organizowanie spotkań z Organizacjami, w tym spotkań kwartalnych;
– wsparcie merytoryczne dla klubów seniora;
– przeprowadzenie we współpracy z Miastem konkursu promującego gliwickie organizacje i społeczników oraz wspierających ich przedsiębiorców;
– wsparcie merytoryczne dla osób zainteresowanych działalnością w sektorze organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych i wolontariuszy;
– promocja przekazywania przez mieszkańców Gliwic 1% podatku na rzecz Organizacji;
– prowadzenie serwisu internetowego dla Organizacji;
– wsparcie dla sektora ekonomii społecznej;
– administrowanie elektroniczną bazą danych o Organizacjach działających na terenie Miasta;
– promocję aktywności społecznej;
g. udział przedstawicieli Organizacji w pracach komisji konkursowych celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.
4. Do innych form współpracy zalicza się zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. 2016, poz. 383 z późń. zm.).

Rozdział 5
Sposób i okres realizacji Programu

1. Za współpracę Miasta z Organizacjami odpowiada pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych. Pełnomocnik pełni dyżury zgodnie z harmonogramem publikowanym na stronie internetowej GCOP.
2. Za realizację zadań określonych w Rozdziale IV pkt. 2 i 3 odpowiadają Wydziały UM i GCOP.
3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Organizacjami odbywa się w trybie Uchwały Nr XXXVIII/1136/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 23 września 2010 roku.
4. Realizacja Programu nastąpi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Rozdział 6
Priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w roku 2017

Jako priorytetowe Miasto przyjmuje do realizacji następujące zadania publiczne:
a. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem edukacji artystycznej i sportowej (Wydział Edukacji).
b. Organizacja przedsięwzięć w dziedzinie kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem organizacji wydarzeń kulturalnych w osiedlach miasta oraz nowatorskich projektów artystycznych (Wydział Kultury i Promocji Miasta).
c. Działalność na rzecz osób bezdomnych poprzez prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych).

Rozdział 7
Środki przeznaczone na realizację Programu

Na realizację Programu planowana jest kwota nie mniejsza niż 5.500.000 złotych.

Rozdział 8
Tryb powoływania i zasady działania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta

1. Komisja konkursowa otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta, zwana dalej Komisją, powoływana jest przez Prezydenta Miasta w celu opiniowania ofert złożonych przez Organizacje w ramach ogłaszanych konkursów.
2. W skład Komisji wchodzą:
a. przedstawiciele Prezydenta Miasta;
b. osoby wskazane przez Organizacje, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2da Ustawy.
3. Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych, kandydatów do prac w komisjach konkursowych, przygotowuje GCOP w oparciu o zgłoszenia władz stowarzyszeń oraz fundacji i przekazuje ją poszczególnym wydziałom Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
4. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, na zasadach określonych w Ustawie.
5. Do zadań Komisji należy ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu.
6. Komisja może zaproponować dokonanie podziału przedsięwzięcia i zaproponować powierzenie każdej jego wyodrębnionej części innemu oferentowi.
7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
8. Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły.
9. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opinią Komisji. Decyzja wydana w drodze zarządzenia jest ostateczna.
10. W regulaminach i ogłoszeniach konkursów przewiduje się stosowanie kryterium promującego angażowanie wolontariuszy oraz projekty partnerskie organizacji.
11. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
12. GCOP udostępnia Organizacjom na stronie internetowej www.gcop.gliwice.pl listę najczęściej popełnianych błędów formalnych, oraz prowadzi doradztwo z zakresu prawidłowego wypełniania ofert konkursowych.

Rozdział 9
Sposób oceny realizacji Programu

1. Ocena realizacji Programu nastąpi w odniesieniu do założeń Programu oraz danych z lat ubiegłych, w oparciu o niżej wymienione kryteria:
a. w zakresie realizacji zadań publicznych Miasta we współpracy z Organizacjami poprzez:
– wysokość środków finansowych przekazanych Organizacjom z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych,
– liczbę ofert złożonych przez Organizacje na realizację zadań publicznych, z wyszczególnieniem ofert złożonych w drodze konkursów ofert,
– liczbę podpisanych umów dotacyjnych,
– liczbę organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych,
– wysokość finansowego, osobowego i rzeczowego wkładu własnego Organizacji w realizację zadań publicznych;
b. w zakresie prowadzenia dialogu pomiędzy Organizacjami a Miastem poprzez:
– liczbę uczestników spotkań kwartalnych,
– liczbę spotkań zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
c. w zakresie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego udzielanego przez GCOP trzeciemu sektorowi
poprzez:
– liczbę przeprowadzonych usług doradczych, szkoleń, warsztatów, spotkań informacyjnych dla organizacji, grup nieformalnych, społeczników, wolontariuszy oraz
– liczbę osób korzystających z tych działań,
– liczbę organizacji zarejestrowanych w 2017 roku z pomocą GCOP,
– liczbę organizacji i grup nieformalnych korzystających z zasobów GCOP,
– liczbę zadań realizowanych w partnerstwie;
d. w zakresie rozwoju wolontariatu poprzez:
– liczbę działań promujących wolontariat i aktywność społeczną,
– liczbę zgłoszeń potencjalnych wolontariuszy,
– liczbę zadań publicznych realizowanych przy udziale wolontariuszy.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu przygotowuje pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych do 15 kwietnia 2018 roku i przedkłada je Prezydentowi Miasta do akceptacji. Prezydent Miasta w terminie określonym w Ustawie przedkłada sprawozdanie z realizacji Programu Radzie Miasta Gliwice oraz publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 jest przygotowywane w oparciu o:
a. weryfikację kryteriów zawartych w ust. 1;
b. wnioski zebrane przez GCOP we współpracy z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, zespołami branżowymi i Organizacjami w terminie do 15 marca 2018 roku;
c. sprawozdania sporządzone przez właściwe wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Rozdział 10
Sposób tworzenia Programu

1. Program powstał we współpracy właściwych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach realizujących zadania publiczne Miasta, GCOP oraz pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych. Konsultacja projektu Programu przebiegła zgodnie z trybem określonym w uchwale nr XXXVIII/1136/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 września 2010 roku.
2. Prace nad przygotowaniem i konsultowanie Programu przebiegały następująco:
a. marzec 2016 – skierowanie pytania do MRDPP o założenia i uwagi do Programu Współpracy na rok 2017;
b. maj 2016 r. – rozesłanie do przewodniczących zespołów branżowych informacji o możliwości zgłaszania propozycji zadań priorytetowych do PW 2017;
c. maj 2016 r. – rozesłanie do naczelników odpowiednich wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach prośby o zgłaszanie propozycji zadań priorytetowych do PW 2017;
d. maj-czerwiec – zbieranie propozycji zadań priorytetowych od zespołów branżowych i wydziałów Urzędu Miejskiego;
e. sierpień 2016 r. – przygotowanie projektu przez pełnomocnika prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych w konsultacji z wydziałami Urzędu Miejskiego;
f. 19 września – 3 października 2016 – konsultacje społeczne projektu Programu;
g. 27 września – konsultacyjne spotkanie z organizacjami poświęcone projektowi Programu;
h. październik 2016 – skierowanie projektu Programu pod obrady Rady Miasta Gliwice.

Rozdział 11
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.