Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Nabór na kierownicze urzędnicze stanowisko  – kierownik działu administracyjnego

Numer naboru: GCOP.KD.210.4.2020

Dyrektor

Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

ogłasza konkurs na kierownicze urzędnicze stanowisko  – kierownika działu administracyjnego w wymiarze pełnego etatu , tj. 1 etat

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 •  obsługa organizacyjno-administracyjna i gospodarcza jednostki,
 • koordynacja i nadzór nad wdrażaniem systemów informatycznych,
 • prowadzenie zamówień publicznych w jednostce,
 • nadzór nad wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • nadzór nad gospodarowaniem majątkiem jednostki,
 • realizacja inwestycji i remontów, w tym przygotowywanie i sprawowanie nadzoru
  nad nimi,
 • realizacja zadań z zakresu konserwacji i bieżącej eksploatacji budynków, lokali i pomieszczeń,
 • koordynacja najmu oraz udostępniania infrastruktury i zasobów GCOP.

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 •  wykształcenie wyższe,
 • 5-lat doświadczenia zawodowego (stażu  pracy).

DODATKOWE WYMAGANIA:

 •  dobra znajomość komputera i obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność, systematyczność, umiejętność organizowania pracy, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problematycznych i konfliktowych.

 CECHY CHARAKTERU:

komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania zespołem

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 1.  Miejsce pracy: GCOP, ul. Zwycięstwa 1
 2. Warunki pracy: praca w budynku niedostępnym dla osób niepełnosprawnych, system pracy równoważny, praca z urządzeniami biurowymi, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin, kserokopiarką, praca w delegacji, bezpośredni kontakt z ludźmi.

 Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. Kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej gcop.gliwice.pl/do-pobrania)
 4. Kserokopie dokumentów   poświadczających   posiadane   doświadczenie   zawodowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 5. Oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej gcop.gliwice.pl/do-pobrania).

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia   kandydata   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Informacje dotyczące terminu, miejsca i formy składania dokumentów:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 29.06.2020 r. do godz.14:00 w siedzibie głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat – II piętro) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na  kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik działu administracyjnego”, numerem ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata;
 • Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej. Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu;
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się 2-3.07.2020r. O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77;
 • Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 Dodatkowe informacje:

 1.  Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
 • w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej,
  o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %.
 2. Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych lista kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczana jest na stronie internetowej GCOP,  zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

                                                                                 

print
Udostępnij: