Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Nabór na stanowisko urzędnicze – spec. ds. księgowości – 1/2 etatu

Numer naboru: GCOP.KD.210.7.2020

 

Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. księgowości

w niepełnym wymiarze czasu pracy etatu , tj. 1/2 etatu

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • prowadzenie ewidencji faktur,
 • przygotowywanie przelewów bankowych,
 • wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebowania na środki finansowe,
 • prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych ,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • sporządzanie deklaracji VAT 7,
 • prowadzenie kont pozabilansowych (998,980,976),
 • księgowanie w rejestrach,
 • sporządzanie wniosków o zmiany planów finansowych,
 • pomoc w opracowywaniu rocznych planów finansowych jednostki,
 • sporządzanie list płac oraz dokumentacji w programie Płatnik w ramach zastępstwa.

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 •  wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy lub średnie i 4-letni staż pracy,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

DODATKOWE WYMAGANIA:

 • wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, przepisów podatkowych
  i przepisów płacowych,
 • znajomość zasad gospodarki finansowej sektora jednostek finansów publicznych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.

CECHY CHARAKTERU:

zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na stres, rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie.

 INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Zwycięstwa 1 (II piętro).
 2. Warunki pracy: praca w budynku niedostępnym dla osób niepełnosprawnych, praca biurowa wewnątrz pomieszczenia, praca w pozycji siedzącej, praca na komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godziny dziennie.
 3. Umowa o pracę na ½ etatu w równoważnym systemie czasu pracy.

 Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. Kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej gcop.gliwice.pl/do-pobrania)
 4. Kserokopie dokumentów   poświadczających   posiadane   doświadczenie   zawodowe
  i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 5. Oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej gcop.gliwice.pl/do-pobrania).

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia   kandydata   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Informacje dotyczące terminu, miejsca i formy składania dokumentów:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 24.09.2020 r. w siedzibie głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat – II piętro) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Nabór
  na stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. księgowości”, numerem ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata;
 • Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej. Złożone
  po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty
  za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu;
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się 01 – 02.10.2020 r.
  O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77;
 • Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 Dodatkowe informacje:

 1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
 • w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się
  w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %.
 2. Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych lista kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczana jest na stronie internetowej GCOP,  zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania
  w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Dyrektor GCOP

Marta Kryś                                                                           

print
Udostępnij: