Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Nabór na st. podinspektora (1/1 etat)

Numer naboru: GCOP.KD.210.2.2019

 

Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko podinspektora

w pełnym wymiarze czasu pracy

  

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 •  wspieranie i obsługa organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
 • udział w przygotowaniu i organizacji wydarzeń;
 • doradztwo w zakresie wolontariatu;
 • tworzenie autorskich przedsięwzięć z zakresu wolontariatu oraz ich realizacja w ramach działalności filii;
 • prace administracyjno – biurowe.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:  

 • wykształcenie wyższe (potwierdzenie ukończenia uczelni minimum z tytułem licencjata lub inżyniera);
 • staż pracy – 2 lata;
 • doświadczenie w działalności społecznej lub w zakresie wolontariatu, potwierdzone umową o pracę lub porozumieniem  wolontariackim albo zaświadczeniem;
 • doświadczenie w prowadzeniu spotkań, warsztatów i szkoleń grupowych potwierdzone zaświadczeniem lub referencjami lub innym dokumentem stwierdzającym wykonywanie tego typu zadań.

 

DODATKOWE WYMAGANIA: 

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • doświadczenie w pracy z elektronicznym Systemem Obiegu Dokumentów;
 • dyspozycyjność w godzinach pracy filii GCOP, tj. w dni robocze w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz niektóre soboty;
 • znajomość j. angielskiego na poziomie B1 lub cztery lata nauki potwierdzone kserokopiami świadectw szkolnych;
 • doświadczenie w tworzeniu, realizacji  i rozliczaniu dofinansowanych projektów.
   

CECHY CHARAKTERU:

komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy, samodzielność.

 

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 

 1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Zwycięstwa 1 – praca na I piętrze w budynku wielokondygnacyjnym, nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
 2. Warunki pracy : system pracy równoważny, możliwa praca w soboty, praca z  urządzeniami biurowymi w tym z monitorem ekranowym z określonym dobowym wymiarem czasu pracy,  wyjazdy służbowe, praca z ludźmi.

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. Kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej gcop.gliwice.pl/do-pobrania)
 4. Kserokopie dokumentów   poświadczających   posiadane   doświadczenie   zawodowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 5. Oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej gcop.gliwice.pl/do-pobrania).

 

List   motywacyjny,   CV, kwestionariusz  oraz   oświadczenia   kandydata   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

Informacje dodatkowe:  

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 25 marca 2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat – II piętro) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze – podinspektor”, numerem ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
 • Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej. Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu.
 • W przypadku napływu więcej niż 15 aplikacji, które spełnią wymagania formalne,
 • 27 marca 2019 r. o godz. 16:00 w filii GCOP Centrum Wolontariatu w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 odbędzie się test kwalifikacyjny.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami planowane są w dniach 28 – 29 marca 2019 r. O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77 lub (32) 775 20 53.
 • Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje:  

 1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.):
 • w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 2. Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych lista kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczana jest na stronie internetowej GCOP,  zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Anna Szczyrba-Niemiec 

p. o. Dyrektora GCOP

print

Udostępnij: