Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Nabór na stanowisko urzędnicze

Numer naboru: GCOP.KD.210.2.2018

 

Dyrektor

Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko

podinspektor w wymiarze pełnego etatu

na zastępstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika

(przewidywane okres zatrudnienia – co najmniej 1 rok)

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • przygotowywanie sprawozdań GCOP (merytoryczne, raport o stanie Miasta, Program Współpracy),
 • monitoring realizacji celów i zadań GCOP, zgodnie z Procedurą tworzenia planów działania filii oraz monitorowania realizacji celów i zadań,
 • pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych oraz samooceny kontroli zarządczej,
 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami GCOP,
 • przygotowywanie umów wynajmu pomieszczeń filii GCOP,
 • gospodarowanie składnikami majątku trwałego i wyposażenia GCOP,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego, środków trwałych i wyposażenia GCOP
  w systemie informatycznym,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku GCOP,
 • koordynowanie procesu wydawania zarządzeń wewnętrznych w jednostce,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestrów zarządzeń, regulaminów, uchwały Rady Miasta, w tym Programu Współpracy z OPRz.
 • nadzór i koordynacja udostępniania informacji publicznej, w tym redagowanie BIP.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe – udokumentowane dyplomem, staż pracy – niewymagany

lub wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy udokumentowane świadectwem pracy,

 • doświadczenie w pracach biurowych, administracyjnych, organizacji i zarządzaniu biurem – udokumentowane świadectwem pracy, zaświadczeniami lub innymi dokumentami stwierdzającym wykonywanie tego typu zadań,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

DODATKOWE WYMAGANIA:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • biegła obsługa komputera (Microsoft Office, środowisko Windows.

 

CECHY CHARAKTERU:

komunikatywność, umiejętność współpracy, samodzielność, skrupulatność.

 

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

1. Miejsce pracy:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, w Gliwicach ul. Zwycięstwa 1

2. Warunki pracy:

praca w budynku wielokondygnacyjnym nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, praca na II – piętrze, praca z urządzeniami biurowymi- praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, kserokopiarką, praca z ludźmi.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej gcop.gliwice.pl),
 • kserokopie dokumentów   poświadczających   posiadane   doświadczenie   zawodowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 • oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej gcop.gliwice.pl/do
  -pobrania).

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia   kandydata   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 29 maja 2018 r.
  do godziny 11.00 w siedzibie głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat –
  II piętro),
 • dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej. Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu,
 • rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, których aplikacje spełnią wymagania formalne, planowane są w dniach między 5-7 czerwca 2018 r. w siedzibie głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 w Gliwicach,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77,
 • Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczana będzie na stronie internetowej GCOP. Będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Andrzej Gillner

                                                                                                                      Dyrektor GCOP

print
Udostępnij: