Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Nabór na urzędnicze stanowisko inspektora – animatora

Numer naboru: GCOP.KD.210.11.2018

Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko inspektora – animatora w wymiarze pełnego etatu , tj. 1 etatu

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • pełnienie zadań animatora w ramach projektu pt. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” współfinansowanego w ramach poddziałania 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
 • inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,
 • inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie Podmiotów Ekonomii Społecznej,
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej,
 • wymianę informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej,
 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk,
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej,
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,
 • budowanie lokalnych koalicji,
 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
 • stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych – udokumentowane rekomendacjami, opiniami, zaświadczeniami, dyplomami, itp.
 • doświadczenie w stwarzaniu warunków do efektywnej komunikacji miedzy różnymi osobami i podmiotami – udokumentowane rekomendacjami, opiniami, zaświadczeniami, dyplomami, itp.
 • doświadczenie w facylitowaniu procesów grupowych – udokumentowane rekomendacjami, opiniami, zaświadczeniami, dyplomami, itp.
 • doświadczenie w pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań – udokumentowane rekomendacjami, opiniami, zaświadczeniami, dyplomami, itp.
 • znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru województwa śląskiego, w którym prowadzi działania animacyjne – udokumentowane rekomendacjami, opiniami, zaświadczeniami, dyplomami, itp.
 • znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno – finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej – udokumentowane rekomendacjami, opiniami, zaświadczeniami, dyplomami, itp.
 • doświadczenie w przygotowaniu procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej – udokumentowane rekomendacjami, opiniami, zaświadczeniami, dyplomami, itp.

DODATKOWE WYMAGANIA:

 • umiejętność aktualizacji stron www opartych na systemach zarządzania treścią,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych
  z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami,
 • doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym ze szczególnym uwzględnieniem projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych,
 • osiągnięcia w zakresie tworzenia lokalnych/regionalnych strategii rozwoju,
 • dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe),
 • dyspozycyjność w godzinach pracy filii GCOP (tj. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00/20:00 oraz niektóre soboty);
 • mile widziane prawo jazdy kat. B.

CECHY CHARAKTERU:

komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy, samodzielność, kreatywność.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 1.  Miejsce pracy: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, filia Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, ul. Kościuszki 35 w Gliwicach.
 2. Warunki pracy: system pracy równoważny, możliwa praca w soboty, praca z  urządzeniami biurowymi, w tym z monitorem ekranowym powyżej dobowego wymiaru czasu pracy, praca w terenie, wyjazdy służbowe, praca z ludźmi, praca na pierwszym piętrze budynku.
 3. Umowa o pracę, zawarta na czas realizacji projektu unijnego. Zawarcie umowy nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. CV;
 3. Kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej gcop.gliwice.pl);
 4. Kserokopie dokumentów   poświadczających   posiadane   doświadczenie   zawodowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 5. Oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej gcop.gliwice.pl/do-pobrania).

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia   kandydata   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Informacje dodatkowe:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 20 sierpnia 2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat – II piętro) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor – animator”, numerem ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata;
 • Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej. Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu;
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się 23 – 27 sierpnia 2018 r. O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77;
 • Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje:

 1.  Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1260):
 • w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 2. Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych lista kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczana jest na stronie internetowej GCOP,  zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Anna Szczyrba-Niemiec

Zastępca Dyrektora GCOP

print

Udostępnij: