Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Nabór na stan. inspektora – organizator społeczności lokalnej

Numer naboru: GCOP.KD.210.13.2018

Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko inspektora – organizatora społeczności lokalnej w wymiarze połowy etatu , tj. 1/2 etatu

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • pełnienie zadań organizatora społeczności lokalnej w ramach projektu pt. „Twoja Społeczność Twoją szansą. Etap I” współfinansowanego w ramach poddziałania 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Subregionu Centralnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 • diagnozowanie potrzeb i potencjału lokalnego środowiska,
 • współpraca z różnorodnymi grupami społecznymi obecnymi w społeczności lokalnej, w tym z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • ułatwianie kontaktów oraz lepszego poznania się mieszkańców oraz tworzonych przez nich grup i środowisk poprzez sieciowanie oraz inicjowanie powstawania i animowanie, grup obywatelskich oraz partnerstw lokalnych,
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dot. ważnych aspektów ich życia, zwłaszcza nierozwiązanych problemów lokalnych poprzez organizowanie i moderowanie spotkań przedstawicieli różnych grup społecznych,
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanej na dobro wspólne, poprzez inicjowanie i wspieranie oddolnych inicjatyw,
 • współpraca z podmiotami i aktorami społecznymi na potrzeby planowania i tworzenia strategii rozwiązywania problemów społeczności na terenie wspieranym, poprzez m.in. organizowanie i moderowanie zespołów strategicznego planowania,
 • moderowanie sytuacji edukacyjnej w środowisku,
 • działania na rzecz poprawy wizerunku społeczności lokalnej oraz dzielnicy wewnętrznej i na zewnątrz.

Zakres wykonywanych zadań będzie wymagał dużej mobilności ze względu na pracę w terenie.

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe, kierunki: – pedagogika, – pedagogika specjalna, – politologia, – polityka społeczna, – psychologia, – socjologia, – nauki o rodzinie lub praca socjalna, udokumentowane dyplomem, – preferowane osoby spełniające kryteria wg. art. 116 ust. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.),
 • staż pracy – co najmniej 1 rok stażu pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
  z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936),
 • doświadczenie praktyczne uzyskane dzięki aktywności w pierwszym i trzecim sektorze z zakresu pracy środowiskowej oraz z zakresu działań animacyjno-aktywizujących na rzecz społeczności lokalnej – udokumentowane świadectwem pracy, porozumieniem wolontariackim, rekomendacjami, opiniami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami stwierdzającym wykonywanie tego typu zadań.

 DODATKOWE WYMAGANIA:

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • doświadczenie w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • doświadczenie w pracy socjalnej,
 • umiejętność aktualizacji stron www opartych na systemach zarządzania treścią,
 • podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 • dyspozycyjność w godzinach pracy filii GCOP (tj. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz niektóre soboty),
 • doświadczenie w organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć typu imprezy, festyny, pikniki – udokumentowane świadectwem pracy, porozumieniem wolontariackim, rekomendacjami, opiniami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami stwierdzającym wykonywanie tego typu zadań,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B.

 CECHY CHARAKTERU:

komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy, samodzielność, kreatywność.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 1.  Miejsce pracy: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, filia Strefa Aktywności Społecznej, ul. Jagiellońska 21 w Gliwicach.
 2. Warunki pracy: system pracy równoważny, możliwa praca w soboty, praca z  urządzeniami biurowymi, w tym z monitorem ekranowym powyżej dobowego wymiaru czasu pracy, praca w terenie, wyjazdy służbowe, praca z ludźmi.
 3. Umowa o pracę, zawarta na czas realizacji projektu unijnego. Zawarcie umowy nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu .

 Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. CV;
 3. Kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej gcop.gliwice.pl);
 4. Kserokopie dokumentów   poświadczających   posiadane   doświadczenie   zawodowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 5. Oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej gcop.gliwice.pl/do-pobrania).

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia   kandydata   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Informacje dodatkowe:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 20 sierpnia 2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat – II piętro) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor – organizator społeczności lokalnej”, numerem ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata;
 • Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej. Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu;
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się 23 – 27 sierpnia 2018 r. O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77;
 • Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 Dodatkowe informacje:

 1.  Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1260):
 • w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 2. Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych lista kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczana jest na stronie internetowej GCOP,  zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Anna Szczyrba-Niemiec

Zastępca Dyrektora GCOP

print

Udostępnij: