Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Nabór na urzędnicze stanowisko podinspektora – animatora

Numer naboru: GCOP.KD.210.12.2018

Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko podinspektora – animatora w wymiarze pełnego etatu , tj. 2 etaty

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • pełnienie zadań animatora w ramach projektu pt. „Twoja Społeczność Twoją szansą. Etap I” współfinansowanego w ramach poddziałania 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Subregionu Centralnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 • prowadzenie warsztatów aktywizujących społecznie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zakończonych wspólną realizacją inicjatywy podwórkowej na rzecz mieszkańców dzielnicy
 • animowanie kół zainteresowań dostępnych dla uczestników projektu oraz ich otoczenia
 • obsługa i koordynacja giełdy wymiany usług sąsiedzkich
 • prowadzenie warsztatów aktywizacyjnych dla dzieci na terenie dzielnicy
 • animowanie działalności Klubu Osiedlowego.

Zakres wykonywanych zadań będzie wymagał dużej mobilności ze względu na pracę w terenie.

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym tj. socjologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, artystycznym, politologicznym;
 • wykształcenie średnie i 2-lata doświadczenia zawodowego (stażu  pracy) w organizacji i prowadzeniu działalności animacyjnej lub ze społecznością lokalną,
 • udokumentowane doświadczenie w działaniach animacyjnych;
 • udokumentowane doświadczenie w działaniach ze społecznością lokalną.
 • znajomość lokalnych organizacji pozarządowych

DODATKOWE WYMAGANIA:

 • umiejętność aktualizacji stron www opartych na systemach zarządzania treścią,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 • dyspozycyjność w godzinach pracy filii GCOP (tj. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz niektóre soboty),
 • doświadczenie w organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć typu imprezy, festyny, pikniki – udokumentowane świadectwem pracy, porozumieniem wolontariackim, rekomendacjami, opiniami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami stwierdzającym wykonywanie tego typu zadań,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B.

CECHY CHARAKTERU:

komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy, samodzielność, kreatywność.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 1.  Miejsce pracy: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, filia Strefa Aktywności Społecznej, ul. Jagiellońska 21 w Gliwicach.
 2. Warunki pracy: system pracy równoważny, możliwa praca w soboty, praca z  urządzeniami biurowymi, w tym z monitorem ekranowym powyżej dobowego wymiaru czasu pracy, praca w terenie, wyjazdy służbowe, praca z ludźmi.
 3. Umowa o pracę, zawarta na czas realizacji projektu unijnego. Zawarcie umowy nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu .

 Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. CV;
 3. Kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej gcop.gliwice.pl);
 4. Kserokopie dokumentów   poświadczających   posiadane   doświadczenie   zawodowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 5. Oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej gcop.gliwice.pl/do-pobrania).

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia   kandydata   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Informacje dodatkowe:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 20 sierpnia 2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat – II piętro) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze – podinspektor – animator”, numerem ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata;
 • Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej. Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu;
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się 23 – 27 sierpnia 2018 r. O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77;
 • Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 Dodatkowe informacje:

 1.  Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1260):
  • w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
  • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 3. Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych lista kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczana jest na stronie internetowej GCOP,  zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Anna Szczyrba-Niemiec

Zastępca Dyrektora GCOP

print

Udostępnij: