Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Nabór na urzędnicze stanowisko specjalisty ds. księgowości

Numer naboru: GCOP.KD.210.1.2019

 

 

Dyrektor

Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko specjalisty ds. księgowości

zatrudnionego na umowę na zastępstwo

w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 0,5 etatu

 

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 

 • prowadzenie ewidencji faktur, opisu faktur, przygotowywanie przelewów bankowych,
 • prowadzenie rejestrów księgowych wydatków jednostki, uzgadnianie wydatków
  z kosztami,
 • prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i uzgadnianie środków trwałych
  z ewidencją środków trwałych oraz programem księgowym,
 • wyliczanie zapotrzebowania na środki finansowe,
 • sporządzanie sprawozdań GUS i PFRON,
 • sporządzanie wniosków o zmiany planów finansowych,
 • pomoc w opracowywaniu rocznych planów finansowych jednostki,
 • sporządzanie list płac oraz dokumentacji w programie Płatnik w ramach zastępstwa.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

 • wykształcenie wyższe – 2-letni staż pracy lub średnie – 4 letni staż pracy,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DODATKOWE WYMAGANIA:

 • wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, przepisów podatkowych i przepisów płacowych,
 • znajomość zasad gospodarki finansowej sektora jednostek finansów publicznych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań,
 • znajomość rozliczania projektów unijnych.

 

CECHY CHARAKTERU:

 

zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na stres, rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie.

 

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 

 1. Miejsce pracy: Gliwice ul. Zwycięstwa 1 (II piętro). Praca w budynku wielokondygnacyjnym nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych
 2. Warunki pracy : Warunki pracy: praca biurowa wewnątrz pomieszczenia, praca
  w pozycji siedzącej, praca na komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godziny dziennie.
 3. Umowa o pracę na zastępstwo z możliwością przedłużenia.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. Kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej gcop.gliwice.pl/do-pobrania).
 4. Kserokopie dokumentów   poświadczających   posiadane   doświadczenie   zawodowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 5. Oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej gcop.gliwice.pl/do
  -pobrania).

 

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia   kandydata   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

Informacje dodatkowe:

 

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 20 marca 2019 r.
  do godziny 12.00 w siedzibie głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat –
  II piętro) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. księgowych”, numerem ogłoszenia oraz imieniem
  i nazwiskiem kandydata.
 • Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej. Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu.
 • Rozmowy z wyłonionymi kandydatami planowane są na 27 marca 2019 r. o godzinie 10.00. O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77
  lub (32) 775 20 53.
 • Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.


Anna Szczyrba-Niemiec

Dyrektor GCOP

 

print
Udostępnij: