Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 

W Gliwicach funkcjonują 3 Domy Pomocy Społecznej, z czego dwa przeznaczone są dla osób w podeszłym wieku, a jeden dla osób przewlekle somatycznie chorych.

 

 • Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

– ul. Derkacza 10 (więcej informacji), telefon: 32 232 26 46;
– placówka przeznaczona dla 122 osób (kobiet i mężczyzn) w podeszłym wieku;
– miesięczny koszt utrzymania wynosi 3523,30 zł.

 • Dom Pomocy Społecznej „Opoka”

– ul. Pszczyńska 100 (więcej informacji), telefon 32 232-21-91;
– placówka przeznaczona dla 57 osób (kobiet i mężczyzn) przewlekle somatycznie     chorych;
– strona internetowa: www.opoka.gliwice.pl;
– miesięczny koszt utrzymania wynosi 4135,47 zł.

 

 • Dom Pomocy Społecznej „Nazaret”

– ul. Odrowążów 124 (więcej informacji), telefon: 32 332 06 32;
– przeznaczony dla 48 osób (kobiet i mężczyzn) w podeszłym wieku;
– miesięczny koszt utrzymania wynosi 3057,46 zł.

 
Jaki jest okres oczekiwania na umieszczenie w gliwickich Domach Pomocy Społecznej

Szacunkowy okres oczekiwania na umieszczenie we wszystkich gliwickich Domach Pomocy Społecznej wynosi ok. 3 miesiące. Należy jednak zaznaczyć, że czas oczekiwania jest niezależny od tutejszego Ośrodka i może ulec zmianie.

Komu przysługuje skierowanie do Domu Pomocy Społecznej?

Skierowanie do DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w miejscu zamieszkania.

Jak można ubiegać się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej?

Procedurę kierowania do DPS rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku u pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub zamieszkania osoby zainteresowanej. W tym celu należy skontaktować się z właściwym pracownikiem socjalnym w punkcie rejonowym lub na filii – wykaz ulic dostępny w zakładce rejony.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy z osobą zainteresowaną i kompletuje potrzebną dokumentację. Po przygotowaniu dokumentacji Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i ustala odpłatność za pobyt w placówce.

W przypadku skierowania do gliwickich placówek Dyrektor OPS informuje o wpisaniu na listę osób oczekujących wraz z podaniem szacunkowego czasu oczekiwania.
W przypadku skierowania do placówki znajdującej się poza Gliwicami informujemy o przekazaniu dokumentacji do właściwej Jednostki.

Zasady odpłatności za DPS

Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu i nie większej niż pełny koszt utrzymania.

Dalej, zgodnie z przepisami zobowiązani do wniesienia opłaty są: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie (gdy takowi są) – zgodnie z umową zawartą pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, ale tylko wtedy jeżeli spełniają ustawowe kryteria dochodowe. OPS bada, czy najbliższa rodzina jest w stanie partycypować w kosztach pobytu w placówce. Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi gmina.

Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 182 ze zm.).

 

placówka zapewnia pobyt 45 osobom – emerytom i rencistom. Placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – posiada podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz stosowne oprzyrządowanie w toaletach i łazience.

Z pomocy w formie skierowania do ośrodka wsparcia mogą korzystać osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie są w stanie zaspokajać swoich codziennych potrzeb i wymagają w tym zakresie częściowej pomocy. Osoby potrzebujące takiej formy pomocy kierowane są do placówki decyzją Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej poprzedzoną wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego z Rejonowego Punktu Pomocy Społecznej.

2. DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 • DDPS ul. Kozielska 71, tel. 32 231 83 71 do 72
  od 6.30 do 16.00; 30 pensjonariuszy
 • DDPS ul. Pszczyńska 100, tel. 32 232 10 78
  od 7.00 do 15.00; 15 pensjonariuszy

Dom zapewnia:

– Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu, zapewnienie posiłku w czasie pobytu, udostępnienie urządzeń do utrzymania higieny osobistej.

– Podstawowe świadczenia opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszenie sprawności i aktywizację pensjonariuszy poprzez udział w terapii zajęciowej; stosowana jest m.in. muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia, kulturoterapia, ergoterapia, kinezyterapia.

– Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych w formie ogólnej terapii ruchowej – placówka dysponuje własnym podstawowym sprzętem do ćwiczeń (bieżnie, cykloergometry, stepper, materac), wioślarz. Dokonuje się też mierzenia ciśnienia krwi. Odbywają się prelekcje z lekarzami różnych specjalności oraz ciekawymi ludźmi.

– Działania wspomagające, polegające na utrzymaniu kontaktów społecznych udziale w aktywnych formach wypoczynkowych, udziale w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich (teatr Muzyczny, kino, grill w ogrodzie DDPS-u, wycieczki autokarowe, piesze, zwiedzanie Muzeum, wystaw, udział w wystawach w Willi Caro – wystawianie przez pensjonariuszy pisanek. Utrzymuje się stałą współpracę z rodziną, środowiskiem w zakresie budowania sieci wsparcia społecznego.

– Najwięcej emocji i wzruszeń dostarczają pensjonariuszom uroczyście obchodzone spotkania okolicznościowe z zaproszonymi gośćmi, m.in. Spotkania Opłatkowe, Śniadania Wielkanocne, Dzień Seniora (obchodzony w październiku), Sylwester, Dzień Matki, Ojca, Babci, Dziadka.

 

TABELA ODPŁATNOŚCI

KALENDARIUM

 

3. ŚRODOWISKOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 • ul. Sikorskiego 134, 44 – 103 Gliwice, telefon: 32 270 07 65

Środowiskowy Dom Samopomocy jest miejscem, przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdzie można znaleźć:
– profesjonalną pomoc medyczną i psychologiczną
– wsparcie i zrozumienie
– możliwość ciekawego spędzenia czasu i nabycia nowych umiejętności.

Kwalifikacje do ŚDS prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach na podstawie zgłoszeń:
– osobistych
– z poradni zdrowia psychicznego
– ze szpitala psychiatrycznego.

 

 1. Dzienny Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
 2. Klub Uczestnika
 3. Galeria Sklepik z marzeniami

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 52 osób. Oferta skierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) oraz osób upośledzonych umysłowo (typ B).

Zgodnie  z art 51 b ust.1 ustawy o pomocy społecznej odpłatność miesięczną za usługi świadczone w środowiskowym domu samopomocy ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 250% odpowiedniego kryterium. W ramach Dziennego Pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są różnorodne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

PROPONUJEMY:

Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego i psychoedukacyjnego, w tym:

– indywidualne konsultacje z psychologiem

– indywidualne poradnictwo konsultanta psychiatry

– psychoedukację

 

Zajęcia z zakresu terapeutyczno-edukacyjnego, w tym:

– zajęcia manualne (rękodzielnictwo, ceramika, fotografia, zajęcia stolarskie, zajęcia plastyczne)

– zajęcia edukacyjno-rewalidacyjne

– zajęcia parateatralne

– zajęcia relaksacyjne

– zajęcia informatyczne (nauka obsługi komputera, nauka obsługi Internetu)

 

Zajęcia z zakresu treningów praktycznych i społecznych, w tym:

– trening z zakresu umiejętności rozwiązywania problemów międzyludzkich

– trening z zakresu komunikacji interpersonalnej

– trening asertywności

– trening umiejętności poszukiwania pracy

– trening kulinarny z elementami treningu budżetowego

– trening funkcjonowania w codziennym życiu (trening dbania o wygląd zewnętrzny, nauka higieny, kurs kulinarny, kurs umiejętności praktycznych)

– trening umiejętności interpersonalnej

– trening spędzania wolnego czasu

 

W galerii ”Sklepik z marzeniami” w co drugi wtorek miesiąca w godz. od 16.30 do 18.00 odbywają się spotkania dla rodzin osób leczących się psychiatrycznie. Grupa wsparcia dla rodzin prowadzona jest przez lekarza psychiatrę i psychologa.

 

Ośrodek funkcjonuje:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 Typ A
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 Typ B

 

Ponadto w każdy wtorek od godz 15.00 do 18.00 funkcjonuje Klub Uczestnika.

Klub Uczestnika zaprasza na:

– wspólne obchodzenie uroczystości oraz imprezy okolicznościowe

– zajęcia plastyczne.

 

Powstałe w pracowniach terapii zajęciowej ośrodka prace są prezentowane w galerii „Sklepik z marzeniami” w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 13:

 

– we wtorki w godz. 13-16

– w środy w godz. 13-17

– w piątki w godz. 13-16

 

W sklepiku cyklicznie prezentowana jest twórczość niezależnych różnorodnych artystów.
Galeria w 2013 roku zaprezentowała wystawę prac malarskich fotograficznych, rękodzieła osób niepełnosprawnych. Odbył się także koncert gitarowy oraz wokalny (rosyjskie ballady).

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej